Pravidlá a podmienky používania internetovej stránky American Express

Všeobecná úverová banka, a.s., („Prevádzkovateľ“) žiada všetkých návštevníkov internetovej stránky uvádzajúcucej značkové produkty a služby American Express („Stránka”), aby dodržiavali nasledujúce pravidlá a podmienky.
Vstupom na Stránku potvrdzujete, že s týmito podmienkami súhlasíte.

1. Vlastníctvo stránky

Prevádzkovateľ vlastní a kontroluje Stránku. Spoločnosť American Express a jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti („American Express”) nenesú žiadnu zodpovednosť za túto Stránku.

2. Opis produktovej stránky

Na základe licencie udelenej spoločnosťou American Express Prevádzkovateľ vydáva produkty American Express.

3. Autorské právo/Ochranné známky

Ochranné známky, logá a servisné značky („Značky“) zobrazené na Stránke sú vlastníctvom Prevádzkovateľa, American Express a iných strán. Užívatelia majú zakázané používať akékoľvek Značky bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa, American Express a takej tretej strany, ktorá smie vlastniť tieto Značky. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.

4. Žiadne záruky

VŠETKY INFORMÁCIE NA STRÁNKE SÚ VÁM POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ” BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ČI UŽ VÝSLOVNE ALEBO UVEDENEJ IMPLICITNE VRÁTANE, ALE NIELEN, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI A SPÔSOBILOSTI NA KONKTRÉTNY ÚČEL, NÁROK, NEPORUŠENIE, BEZPEČNOSŤ ALEBO PRESNOSŤ.

Prevádzkovateľ a American Express neschvaľujú a nezodpovedajú za presnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek názoru, rady alebo prehlásenia uverejneného prostredníctvom Stránky akoukoľvek inou stranou než sú ich vlastné prehlásenia. Za žiadnych okolností American Express nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú dôverou užívateľa v informácie získané prostredníctvom Stránky. Užívateľ je zodpovedný za vyhodnotenie presnosti, úplnosti alebo užitočnosti akejkoľvek informácie, názoru, rady alebo iného obsahu, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Stránky. Ak je to potrebné, vyhľadajte prosím odbornú radu týkajúcu sa vyhodnotenia akejkoľvek konkrétnej informácie, názoru, rady alebo iného obsahu.

5. Obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ a American Express sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti (či už na základe zmluvy, deliktu, plnej zodpovednosti alebo inak) za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo osobitné škody vyplývajúce z prístupu na stránku alebo z používania Stránky alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s prístupom alebo používaním stránky (aj v prípade ak Prevádzkovateľ alebo American Express upozornili na možnosť takýchto škôd) vrátane zodpovednosti súvisiacej s akýmikoľvek vírusmi, ktoré môžu napadnúť počítačové zariadenie užívateľa.

6. Dôvernosť užívateľskej komunikácie

Okrem prípadov keď to vyžaduje zákon, Prevádzkovateľ zachová dôverný ráz celej komunikácie užívateľa, ktorá obsahuje osobné užívateľské údaje priamo prenášané Prevádzkovateľovi.

Odkazy urobené užívateľom prostredníctvom akéhokoľvek formulára, nástenky alebo na akomkoľvek chate nebudú chránené ako dôverné a Prevádzkovateľ môže použiť alebo poskytnúť takéto informácie z odkazov (vrátane akýchkoľvek nápadov, koncepcií, know-how alebo iného duševného vlastníctva) akejkoľvek svojej materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam alebo spoločnosti American Express na akýkoľvek účel a podľa toho či to Prevádzkovateľ považuje za potrebné v zmysle platných právnych predpisov.

7. Prepojené internetové stránky

Prevádzkovateľ a American Express nenesú zodpovednosť za obsah dostupný na akýchkoľvek iných internetových stránkach prepojených na Stránku. Prístup na akékoľvek iné internetové stránky prepojené na Stránku je na vlastné riziko užívateľa.

8. Odkazy
[pre používanie odkazových plôch alebo chatov na Stránke.]

Prevádzkovateľ a American Express nie sú povinní kontrolovať akékoľvek správy, informácie alebo obsah („Odkazy”), ktoré na Stránke uverejňujú užívatelia a nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek takýmito Odkazmi. Napriek vyššie uvedenému má Prevádzkovateľ právo z času na čas sledovať Odkazy na Stránke a môže odmietnuť akceptovať a/alebo odstrániť akékoľvek Odkazy, ktoré obsahujú:

  1. akýkoľvek protiprávny, škodlivý, hrozivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, znevažujúci, nenávistný, rasovo, etnicky alebo iným spôsobom neprípustný materiál akéhokoľvek druhu vrátane, ale nielen, akéhokoľvek materiálu, ktorý podnecuje správanie, ktoré by znamenalo trestný čin, spôsobil vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušil akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právne predpisy.
  2. Reklamy alebo žiadosti akéhokoľvek druhu. [Poznámka: Toto sa nevzťahuje na tie Stránky s odkazovacími plochami, ktoré obsahujú inzeráty.]
  3. Odkazy zosmiešňujúce iných, ktoré uverejnili užívatelia.
  4. Osobné informácie ako sú správy, v ktorých sú uvedené telefónne čísla, čísla sociálneho poistenia, čísla účtov, adresy a odkazy na zamestnávateľa.
  5. Správy zamestnancov, ktorí nie sú hovorcami Prevádzkovateľa alebo American Express, v ktorých títo tvrdia, že vystupujú v mene Prevádzkovateľa alebo American Express.
  6. Správy, ktoré ponúkajú akékoľvek informácie chránené autorským právom alebo súkromné informácie na neautorizované stiahnutie.
  7. Početné správy, ktoré v rámci jednotlivých zložiek umiestnil ten istý užívateľom a ktoré inými slovami vyjadrujú tú istú vec.
  8. Reťazové listy akéhokoľvek druhu.
9. Prenos osobných údajov
[pre používanie Stránok prostredníctvom ktorých môžu byť prenášané majetkové údaje o účte Držiteľa karty/Klienta.]

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytnutím akýchkoľvek osobných alebo vlastníckych práv Prevádzkovateľovi prostredníctvom Stránky, užívateľ dáva súhlas s prenosom takýchto osobných alebo vlastníckych užívateľských informácií cez medzinárodné hranice ak je to potrebné v záujme ich spracovania v súlade so štandardnými obchodnými zvyklosťami Prevádzkovateľa.

10. Zmeny v podmienkach a pravidlách

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Pravidlá a podmienky a užívatelia sa považujú za oboznámených so zmenami a viazaní akýmikoľvek zmenami v týchto Pravidlách a podmienkach (okrem ustanovení týkajúcich sa American Express)

11. Porušenia podmienok a pravidiel

Prevádzkovateľ a American Express si vyhradzujú právo nárokovať všetky zákonne a po práve dostupné náhrady škody pri porušení týchto Pravidiel a podmienok vrátane práva zablokovať prístup z príslušnej internetovej adresy na Stránku.

12. Prístup do oblastí chránených/zabezpečených heslom

Iba prihlásení užívatelia majú prístup do a môžu používať oblasti Stránky, ktoré sú chránené a/alebo zabezpečené heslom. Neprihlásení jednotlivci, ktorí sa budú pokúšať o vstup do týchto oblastí Stránky môžu byť trestne stíhaní.


Odporučiť stránku známemu Odporučiť stránku známemu
Opýtať sa k téme Opýtať sa k téme
Verzia pre tlač Verzia pre tlač

 
Pravidlá používania stránok | Ochranné známky | Ochrana osobných údajov
Copyright 1995-2006 American Express Company. Všetky práva vyhradené. Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti American Express.
Zoznámte sa s Blue

Zoznámte sa s Gold